لیست شماره تماس های ضروری

پلیس
پلیس
ارتباط با دولت
ارتباط با دولت
هلال احمر
هلال احمر
اورژانس
اورژانس
خرابی تلفن ثابت
خرابی تلفن ثابت
اطلاعات تلفن ثابت
اطلاعات تلفن ثابت
اعلام ساعت رسمی
اعلام ساعت رسمی
پلیس راه
پلیس راه
اتفاقات برق
اتفاقات برق
اتفاقات آب
اتفاقات آب
اورژانس بهزیستی
اورژانس بهزیستی
مبارزه با گرانفروشی
مبارزه با گرانفروشی
آتش نشانی
آتش نشانی
دادگستری
دادگستری